Nasz dom

Jak zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli ?

Jeżeli zdecydowaliście się państwo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, to kolejnym krokiem będzie złożenie w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujących dokumentów:

  • prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli,
  • decyzję przyznającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
  • aktualny odcinek renty lub emerytury,
  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie części swojego świadczenia (70%) na pokrycie kosztów pobytu w domu.

Po złożeniu wymienionych dokumentów rozpoczęta zostanie procedura prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi z państwem wywiad środowiskowy, a decyzję kierującą do naszego domu wyda kierownik ośrodka. Dokumenty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, które wyda decyzję o umieszczeniu w naszym domu oraz szacunkowo określi czas zamieszkania.

Gdy nadejdzie termin przyjęcia do domu pomocy społecznej, pracownik socjalny dps-u poinformuje osobę ubiegającą się o przyjęcie oraz ustali zasady zameldowania. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie do domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością i z pominięciem wcześniejszych procedur.

 

Zasady odpłatności...

Opłatę za pobyt wnoszą;

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (renty, emerytury, itp.),
  • małżonek, dzieci lub rodzice - jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w ustawie o pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do dps - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w powyżej.

 

Podstawy prawne kierowania od domu pomocy społecznej...

Działalność Domu Pomocy Społecznej regulują akty prawne tj;

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929).